Pravidla soutěže "Registruj se a vyhraj zapůjčení auta/skútru na víkend s plnou nádrží"

1) Pravidla a pořadatel soutěže

 1. a) Tato Pravidla jsou dokumentem, který závazně upravuje Pravidla soutěže „Registruj se a vyhraj zapůjčení auta/skútru na víkend s plnou nádrží“(dále jen „soutěž“) pořádané společností VALENTER a.s., IČ: 47683457, se sídlem U Nikolajky 3325/34, Praha 5, www.valenterauto.cz, jakožto pořadatelem a provozovatelem soutěže (dále jen „pořadatel“).
 2. b) Originál těchto Pravidel je uložen v sídle pořadatele, kde je k dispozici pro případné nahlédnutí.

2) Místo trvání soutěže

Soutěž bude probíhat na území České republiky.

3) Účast v soutěži

 1. a) Účastníkem soutěže může být fyzická osoba starší 18 let, která je registrována do soutěže přes registrační formulář a při splnění veškerých podmínek účasti v soutěži stanovených těmito pravidly (dále jen „účastník soutěže“).
 2. b) Účastník soutěže registrací vyplněním registračního formuláře vyjadřuje souhlas s těmito pravidly soutěže a se zpracováním osobních údajů.
 3. c) Účastník soutěže se může účastnit soutěže pouze jedenkrát. Účastník soutěže bude do soutěže přijat poté, co se řádně registruje elektronicky prostřednictvím registračního formuláře na internetových stránkách společnosti Valenter Auto (https://www.valenterauto.cz/pcf).
 4. d) Do soutěže budou zařazeni účastníci soutěže, kteří se registrovali ode dne 28.08.2020 od 0:00:01 hodin do dne 31.8.2020 do 23:59:59 hodin.

4) Výhry

Dle postupu uvedeného v bodě 5 těchto pravidel budou vybráni celkem 3 výherci.

Každý výherce obdrží jako výhru možnost zapůjčení jednoho vozu/skútru na víkend s plnou nádrží. Budou probíhat 3 losování o:

 1. Alfa Romeo Julia
 2. Fiat 500
 3. Elektrický skútr Vespa

5) Vyhodnocení výherce

 1. a)      Pro zjištění nároku na výhru a veškeré související úkony bude jako identifikace účastníka soutěže použito dat uvedených účastníkem registrací přes online formulář.
 2. b)      Výherci budou stanoveni pořadatelem, a to na základě náhodného výběru – losování, které proběhne dne 3.9.2020. Výběr výherců bude proveden elektronicky prostřednictvím programu náhodně generujícím čísla ze všech účastníků soutěže. U losování výherce budou přítomni nejméně tři zaměstnanci centrály pořadatele, z nichž alespoň jeden bude zástupcem oddělení spravujícího systém pořadatele sloužící ke správě věrnostního programu. O průběhu losování bude vyhotoven písemný protokol, který bude po losování podepsán všemi účastníky losování a spolu s těmito pravidly bude uložen v sídle pořadatele, kde bude k dispozici pro případné nahlédnutí.
 3. c)       Výsledky soutěže budou uveřejněny na internetových stránkách pořadatele, https://www.valenterauto.cz/soutezea to nejpozději do 13.09.2020. Údaje o výherci budou uvedeny v rozsahu jméno, příjmení.
 4. d)      Pořadatel oznámí výhru výherci prostřednictvím komunikačního kanálu, ke kterému výherce udělil souhlas v rámci registrace, tj. prostřednictvím emailu/SMS.

6) Ostatní podmínky soutěže

 1. a)    Účastníci soutěže berou na vědomí, že pořadatel si vyhrazuje právo nezapůjčit vozy, pokud mu výherce přijde nebo jednoznačně bude nezpůsobilý k řízení vozidla.
 2. b)    Pořadatel nenese jakoukoli odpovědnost za včasné užití výhry výhercem a ani za způsob či následky jejich užití.
 3. c)    Vyobrazení výhry na komunikačních materiálech soutěže (letáky, plakáty, webové stránky apod.) nemusí odpovídat skutečné podobě výhry zejména ve smyslu barevného provedení či jednotlivých vyobrazených detailů. Jediná závazná specifikace výhry je stanovena v úplných pravidlech soutěže.
 4. d)     Výhru není možné reklamovat, ani měnit její typ či provedení. Na výhru nevzniká právní nárok vymahatelný soudní cestou. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s výhrou. Pořadatel neodpovídá ani za vady a poškození výhry od okamžiku jejího předání výherci. Soutěž nemá charakter veřejného příslibu.

7) Závěrečná ustanovení

 1. a) Poskytne-li účastník soutěže v rámci soutěže své osobní údaje, bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že je pořadatel bude shromažďovat a zpracovávat ve své marketingové databázi za účelem účasti účastníka soutěže v soutěži, za účelem vyhodnocení výherce, pro marketingové účely, k předání výhry výherci a bezúplatným zveřejněním jména a příjmení účastníka soutěže ve sdělovacích prostředcích a na https://www.valenterauto.cz/soutezev rámci vyhlášení výsledků soutěže, a to po dobu 1 roku od ukončení soutěže. Účastník soutěže dále bere na vědomí a souhlasí s tím, že pořadatel shromažďuje a zpracovává jeho osobní údaje, se kterým účastník soutěže vyslovil svůj souhlas účastí v této soutěži a přijetím jeho podmínek. Účastník soutěže bere na vědomí, že poskytnutí údajů je dobrovolné a souhlas může kdykoliv odvolat, a to s účinky do budoucna. Účastník soutěže má právo bezplatně obdržet na základě žádosti v souladu s čl. 15 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále také jen „GDPR“) informaci o osobních údajích, které jsou uloženy ohledně jeho osoby.Kromě toho má účastník soutěže za splnění podmínek stanovených zákonem právo na opravu (čl. 16 GDPR), výmaz (čl. 17 GDPR) a omezení zpracování (čl. 18 GDPR) jeho osobních údajů., a dále právo na přenos dat dle čl. 20 GDPR. Kromě toho má účastník soutěže právo na podání stížnosti u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Správce osobních údajů ve smyslu čl. 4 bodu 7 GDPR:

VALENTER a.s.
se sídlem U Nikolajky 3325/34, 120 00 Praha 5

IČ 47683457
Kontaktní osoba pro ochranu osobních údajů: 
info@valenterauto.cz

Tímto způsobem získané osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám. Účastník soutěže vyjadřuje v souladu s čl. 6 odst. 1 a) GDPR souhlas se zpracováním osobních údajů jím uvedených za účelem zaslání informace o výhře a předáním výhry a k marketingovým účelům pořadatele.

 1. b) Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kontrolovat splnění všech podmínek pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a rozhodnout o nároku na jakoukoli výhru, včetně práva vyloučit kteréhokoli z účastníků soutěže ze soutěže v případě, že by takový účastník porušoval pravidla anebo byl z této činnosti důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla účastníkovi soutěže vzniknout. Případné námitky s průběhem soutěže lze pořadateli zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto Pravidlech do 5 pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí pořadatele o námitce je konečné.
 2. c) Jakékoliv předměty zobrazené a zveřejněné v rámci doprovodné propagace k této soutěži, které nejsou výslovně uvedeny jako výhra v těchto pravidlech, nejsou předmětem výhry a výherce na ně nemůže uplatnit nárok.
 3. d) Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv bez udání důvodu zkrátit, přerušit nebo odvolat soutěž, změnit pravidla soutěže či nahradit výhru jinou výhrou stejného druhu a obdobné hodnoty. Veškeré změny pravidel soutěže nabývají účinnosti jejich vyhlášením v sídle společnosti. Změna pravidel soutěže nezakládá nárok účastníka soutěže na náhradu nákladů vynaložených v soutěži.
 4. e) Telefonní číslo Infolinky soutěže pro dotazy účastníků a podávání obecných informací o soutěži je +420 230 233 233. Telefonní infolinka je v provozu v pracovní dny od 8.00 hodin do 16.00 hodin. Účastník soutěže souhlasí s tím, že jeho hovor může být nahráván.